Organizacja zajęć logopedycznych, rewalidacyjnych i wczesnego wspomagania rozwoju dziecka

Od 18 maja br. możliwe jest organizowanie dla dzieci i młodzieży zajęć rewalidacyjnych, i wczesnego wspomagania rozwoju dziecka w przedszkolach, szkołach i placówkach, również w jednostkach systemu oświaty, których działalność została czasowo ograniczona w związku z przeciwdziałaniem COVID-19.

Administrator

Zajęcia te będą miały charakter dobrowolny, a uczestnictwo w nich będzie zależało od decyzji rodziców dzieci i młodzieży. Przy organizacji takich zajęć uwzględnia się bezpieczne warunki ich realizacji.


1.       Zajęcia rewalidacyjne i inne tzw. specjalistyczne organizuje się w liczbie uczestników dostosowanej do wielkości sal - minimalna przestrzeń do prowadzenia zajęć dla dzieci i młodzieży w sali nie może być mniejsza niż 4 m2 na jednego uczestnika zajęć i nauczyciela prowadzącego zajęcia z zachowaniem odpowiedniego dystansu społecznego, przy uwzględnieniu potrzeb dzieci i młodzieży.

2.       W zajęciach rewalidacyjnych oraz zajęciach wczesnego wspomagania rozwoju dziecka uczestniczy jedynie kadra zaangażowana w bezpośrednią pracę z dziećmi i młodzieżą.

3.       Podczas zajęć rewalidacyjnych oraz zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dziecka nauczyciele w miarę możliwości używają osłony ust i nosa oraz informują dzieci i młodzież o konieczności stosowania tego rozwiązania w sposób dostosowany do ich możliwości psychofizycznych.

4.       W przypadku braku zgody rodzica lub zagrożenia zdrowotnego praca z uczniami w ramach zajęć rewalidacyjnych oraz zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dziecka będzie kontynuowana z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

5.       Szczegółowe procedury pracy na zajęciach specjalistycznych w zaostrzonym reżimie sanitarnym, koniecznym do zachowania podczas pandemii, zostaną przedstawione rodzicom zgłoszonych uczniów. 

Załączone zdjęcia

ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W CIECIERZYNIE
Ciecierzyn 121
21-003 Ciecierzyn
tel. 81 756-13-10
fax. 81 756-37-65
szkola@zpociecierzyn.pl