Informacja dla osób korzystających z usług Zespołu Placówek Oświatowych w Ciecierzynie

Administratorem Twoich danych osobowych jest Zespół Placówek Oświatowych im. bł. bp. Władysława Gorala. Możesz się z nami skontaktować w Ciecierzynie, Ciecierzyn 121; 21-003, lub telefonicznie tel. 81 756 13 10, lub poprzez e-mail szkola@zpociecierzyn.pl

Aby lepiej chronić Twoje dane powołaliśmy inspektora ochrony danych. Możesz się z nim skontaktować w celu uzyskania szczegółowych informacji dotyczących Twoich danych poprzez e-mail: iod@zpociecierzyn.pl

Twoje dane wykorzystywane są przez nas w celu realizacji zadań związanych z obowiązkami jakie nakładają na nas przepisy prawa m.in. wynikające z ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz.U. 2017 poz. 59 z późn), ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku – Karta Nauczyciela (Dz.U.2017, poz. 1189 z późn. zm.).

Gdy kontaktujesz się z nami, wysyłasz e-mail, wysyłasz do nas pismo drogą tradycyjną, składasz wniosek o podjęcie przez nas działań, kierujesz do nas Swoje dane osobowe.

Większość spraw, które u nas załatwiasz nie wiąże się z przekazywaniem Twoich danych osobowych podmiotom zewnętrznym. Niektóre jednak zwłaszcza wiążące się z naruszeniem prawa wymagają, abyśmy przekazali Twoje dane organom ścigania lub nadzoru. Dane, które gromadzimy będziemy przekazywali w niektórych procesach procesorom wykonującym w naszym imieniu działania na niektórych typach danych.

           Twoje dane osobowe nie będą przekazywane ani przetwarzane w państwach trzecich.

           Okres przez jaki będziemy przetwarzali Twoje dane osobowe wynika bezpośrednio z przepisów prawa, tzn. wynika z przepisów kodeksu postępowania administracyjnego, ustaw szczególnych, do czasu prawomocnego rozpatrzenia sprawy. Po upływie tego okresu, jeżeli obligują nas do tego przepisy ustawy  z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. z 2018 r. poz. 217 z późn. zm.), przechowywali będziemy dokumenty z Twoimi danymi do czasu aż upłynie okres obowiązujący nas w ww. ustawie.

           Pamiętaj, że masz prawo do żądania dostępu do Twoich danych osobowych. Masz też prawo sprostować Twoje dane, a także żądać ich usunięcia i ograniczenia przetwarzania. Możesz również wydać sprzeciw wobec przetwarzania.

Jeżeli przetwarzamy Twoje dane na podstawie zgody, masz prawo cofnąć wydaną zgodę.

Dane, które od Ciebie zbieramy nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

Zakres danych jakich od Ciebie żądamy w celu prawidłowego załatwienia sprawy wynika z przepisów prawa. Gdy będziemy potrzebowali dodatkowych danych poinformujemy Cię o tym, oraz wytłumaczymy w jakim celu te dane są nam potrzebne. Poinformujemy Cię również o konsekwencjach ich nie podania.

Zgodnie z przepisami prawa informujemy Cię, że przysługuje Ci prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W CIECIERZYNIE
Ciecierzyn 121
21-003 Ciecierzyn
tel. 81 756-13-10
fax. 81 756-37-65
szkola@zpociecierzyn.pl