Biblioteka szkolna

Od dnia 25 maja będzie możliwość korzystania z biblioteki szkolnej.

Administrator

PROCEDURY KORZYSTANIA Z BIBLIOTEKI SZKOLNEJ W ZPO W CIECIERZYNIE

Od dnia 25 maja 2020 biblioteka szkolna czynna jest:

Wtorek 8.00- 12.00

Środa 8.00 - 11.00 

 

I Wytyczne i rekomendacje instytucji nadrzędnych

1.     Bibliotekarz powinien przebywać w bibliotece w maseczce lub przyłbicy i rękawiczkach. Nosić osłonę nosa i ust.

2.     Zachować bezpieczną odległość od rozmówcy ( 2 metry, minimum 1,5 m.)

3.     Zapewnienie w miarę możliwości wietrzenia pomieszczeń.

4.     Regularne czyszczenie powierzchni wspólnych, z którymi stykają się użytkownicy, np. klamki, poręcze, blaty, oparcia krzeseł. Umieszczenie w widocznym miejscu np. na drzwiach wejściowych do biblioteki, informacji o maksymalnej liczbie 2 osób mogących przebywać jednocześnie w bibliotece.

5.     Dopilnowanie, aby użytkownicy nie przekraczali wyznaczonych linii (oznakowanie na podłodze taśmą).

6.     Dostosowanie godzin otwarcia biblioteki; ewentualne ograniczenie godzin otwarcia.

7.     Ograniczenie użytkowania księgozbioru w wolnym dostępie do pólek.

8.     W przypadku pojawienia się stwierdzonego zakażenia korona wirusem SARS-CoV2  u bibliotekarza mającego kontakt ze zbiorami, kwarantanny na 10 dni do 2 tygodni i wyłączenie z użytku tej części zbiorów z którymi pracownik miał kontakt.


II Realizowanie przyjmowania i zwrotów materiałów bibliotecznych przez nauczyciela bibliotekarza w Bibliotece Zespołu Placówek Oświatowych w Ciecierzynie


1.     Okres kwarantanny dla książek i innych materiałów przechowywanych w bibliotece: na powierzchniach plastykowych ( np. okładki książki itp. ) wirus aktywny do 72 godzin ( trzy doby ): tektura, papier – wirus jest aktywny do 24 godzin.

2.     Kwarantannie podlegają wszystkie materiały biblioteczne.

3.     Obsługa czytelnika powinna być ograniczona do minimum, tj. do wydawania wcześniej zamówionych książek na poczcie podanej na stronie szkoły w zakładce  biblioteka.

4.     Po przyjęciu książek od czytelnika należy zdezynfekować blat na którym leżały książki.

5.     Przyjęte książki powinny zostać odłożone do pudła lub na wydzielone półki. Odizolowane egzemplarze należy oznaczyć data zwrotu i włączyć do księgozbioru po czasie zakończenia kwarantanny. W dalszym ciągu przy kontakcie z egzemplarzami należy stosować rękawiczki.

6.     Egzemplarzy zwracanych do biblioteki nie wolno dezynfekować preparatami dezynfekcyjnymi opartymi na detergentach i alkoholu.

7.     Jeżeli okładka foliowa na książce jest przybrudzona w znacznym stopniu, mogącym przenieść przybrudzenia na inne egzemplarze, wskazane jest wcześniejsze usunięcie okładki. Po zakończeniu kwarantanny można ponownie obłożyć.


III Organizacja i zasady zwrotu książek i podręczników do biblioteki.

1.     Nauczyciel bibliotekarz ustala z dyrektorem szkoły i wychowawcą klasy zasady zwrotu książek i podręczników oraz terminy ich oddania ( harmonogram zwrotów ) do biblioteki szkolnej.

2.     Wychowawca powiadamia rodziców przez dziennik elektroniczny lub inne kanały kontaktu o terminie zwrotu książek i podręczników oraz możliwości ich odkupienia.

3.     Nauczyciel bibliotekarz udostępnia rodzicom i uczniom adres email w celu kierowania zapytań o książki lub wyjaśnienia spraw dotyczących wypożyczeń.

4.     Przypomnienie uczniom i rodzicom zasad zwrotu wypożyczonych podręczników i książek, zgodnie z zasadami regulaminu ( zwrotu podręczników w kompletach, usunięcie foliowych okładek, usunięcie zapisów ołówkiem, podpisanie w stosownej tabeli na końcu podręcznika lub w przypadku braku tabeli na ostatniej stronie podręcznika kto go użytkował w roku szkolnym 2019/ 2020, zwrócenie uwagi na czystość i estetykę książki (sklejenie rozdarcia).

5.     Podręczniki zagubione rodzice lub opiekunowie prawni są zobowiązani odkupić.

6.     Książki i podręczniki są zwracane przez uczniów/ rodziców w ustalone przez dyrektora i nauczyciela bibliotekarza określone dni ( w celu uniknięcia grupowania się osób ), według ustalonego harmonogramu.

7.     Uczeń / rodzic dokonujący zwrotu podręczników powinien być w maseczce i rękawiczkach.

8.     Nauczyciel bibliotekarz w porozumieniu z dyrektorem szkoły wyznacza miejsce składania przez uczniów/ rodziców podręczników oraz do ich przechowywania w czasie kwarantanny.

9.     Nauczyciel bibliotekarz wyznacza miejsce składowania oddawanych książek ( pudła, wyznaczone regały ). Należy pamiętać również aby składowane książki były oznaczone datą, w której zostały przyjęte.

10.  Osoby dokonujące zwrotu książek musza być poinformowane o określonym sposobie przekazywania zbiorów:

- podręczniki uczeń / rodzic pozostawia w wyznaczonym miejscu ( na blacie stołu )

- do stołu lub blatu podchodzimy pojedynczo z zachowaniem bezpiecznego odstępu 2m. (osoba od osoby )

- książki i podręczniki wraz z podpisaną kartką informacyjną ( imię i nazwisko ucznia oraz klasa ) ułożone w jednym słupku.

- uczniowie i rodzice zwracają podręczniki  w terminie podanym rodzicowi przez wychowawcę.

11. Po upływie kwarantanny nauczyciel bibliotekarz dokonuje oceny stanu technicznego zwróconych podręczników. W sytuacji stwierdzenia zniszczenia  rodzic zobowiązany jest do zakupu nowego egzemplarza, o czym zostanie poinformowany przez wychowawcę przez dziennik elektroniczny lub telefonicznie.


Haromonogram odbioru książek i podręczników

15.06.2020r. ( poniedziałek )

8.00- 10.30 – kl. VIII   

19.06.2020r.( piątek )

8.00 – 11.00 kl. VII a

11.00 – 13.40 kl. VII b

22.06.2020r ( poniedziałek )

8.00- 10.00 kl. I – III

10.00 – 10.50 kl. IV

23.06.2020r. ( wtorek )

8.00- 11.00 kl. VI a

11.00 – 13. 40 kl. VI b

24.06.2020r ( środa )

8.00 -11.00 kl. V a

11.00 – 14.00 kl. V b  

Załączone zdjęcia

ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W CIECIERZYNIE
Ciecierzyn 121
21-003 Ciecierzyn
tel. 81 756-13-10
fax. 81 756-37-65
szkola@zpociecierzyn.pl