Konsultacje dla uczniów klasy VIII

Zasady i harmonogram organizacji konsultacji prowadzonych przez nauczycieli na terenie Zespołu Placówek Oświatowych w Ciecierzynie od dnia 25 maja 2020

Administrator

ZASADY OGÓLE

1.     Konsultacje dla uczniów szkoły prowadzone są przez nauczycieli specjalistów zgodnie z potrzebami edukacyjnymi dzieci i młodzieży.

2.     Konsultacje dla uczniów klas VIII odbywają się w okresie od 25 maja do 7 czerwca 2020 roku, w dniach i godzinach zapisanych w „Harmonogramie Konsultacji klas VIII”.

3.     Konsultacje dla uczniów klas I-VII odbywają się w okresie od 1 czerwca do 7 czerwca 2020 roku, w dniach i godzinach zapisanych w „Harmonogramie Konsultacji klas I-VII”

4.     Podstawowym celem konsultacji organizowanych uczniom klas VIII jest przygotowanie ich do egzaminu ósmoklasisty.

5.     Podstawowym celem konsultacji uczniom klas I – VII, jest:

a) uzupełnienie przez ucznia treści podstawy programowej nauczania przedmiotu obowiązkowego,

b) rozszerzenie przez ucznia treści podstawy programowej nauczania przedmiotu obowiązkowego,

c) poprawa oceny proponowanej końcoworocznej, w tym przygotowanie do poprawy oceny.

6.     Konsultacje są prowadzone przez nauczycieli z kwalifikacjami do nauczania przedmiotów obowiązujących w szkole podstawowej, w salach dydaktycznych wyznaczonych dla grupy liczącej do 10 uczniów (adekwatnie do metrażu pomieszczenia)

7.     Dopuszcza się organizację zajęć międzyoddziałowych z udziałem uczniów tej samej klasy (np. grupę mogą stanowić uczniowie oddziałów klasy piątej).

8.     Podczas konsultacji uczeń aktywnie uczestniczy w zajęciach, wykonuje polecenia nauczyciela, uzupełnia, utrwala i rozszerza wiedzę i umiejętności.

9.     Rodzice uczniów wyrażających wolę uczestniczenia dziecka w proponowanych przez szkołę konsultacjach organizowanych od 25 maja 2020 lub 1 czerwca 2020 do 7 czerwca 2020, mają obowiązek przed posłaniem dziecka do szkoły wypełnić, podpisać i złożyć w placówce stosowne oświadczenie.

PROCEDURY PRZYCHODZENIA / WYCHODZENIA ORAZ PRZEBYWANIA UCZNIÓW W SZKOLE PODCZAS KONSULTACJI

1.     Z zajęć w formie konsultacji mogą korzystać wyłącznie uczniowie zdrowi, bez objawów choroby zakaźnej.

2.     Uczniowie poniżej 13 r. ż. są przyprowadzani do szkoły przez dorosłego opiekuna, który nie wchodzi do budynku.

3.     Uczniowie wchodzą do szkoły pojedynczo, zachowując 2 metry dystansu społecznego pomiędzy osobami.

4.     Po wejściu do szkoły będzie dokonywany uczniowi pomiar temperatury ciała za pomocą termometru bezdotykowego. Rodzic lub opiekun czeka przed szkołą aż do momentu zmierzenia temperatury dziecku. W przypadku temperatury wyższej niż 37℃, uczeń nie wchodzi na konsultacje. Szkoła zastrzega sobie możliwość nieprzyjęcia ucznia na zajęcia w przypadku braku zgody na pomiar temperatury ciała.

5.     Przy wejściu do szkoły znajduje się płyn do dezynfekcji rąk (wraz z instrukcją dezynfekcji), z którego obowiązana jest skorzystać każda osoba wchodząca do szkoły.

6.     Zaleca się uczniom używanie maseczek ochronnych i rękawiczek jednorazowych zarówno w drodze do i ze szkoły, jak i podczas przebywania w szkole.

7.     Dyrektor wyznacza pracownika, jako osobę odpowiedzialną za koordynowanie wchodzących i wychodzących z budynku szkoły uczniów.

8.     Po czynnościach kontrolnych i dezynfekcji rąk, uczeń udaje się do szatni, gdzie w jednym sektorze może przebywać jednocześnie 2 uczniów.

9.     Następnie uczeń udaje się na konsultacje do sali lekcyjnej według wyznaczonego harmonogramu pracy.

10.  W sali uczeń zajmuje wyznaczone przez nauczyciela miejsce i nie opuszcza go ani nie zmienia bez zgody nauczyciela (zgodnie z wytycznymi 4 m2 na ucznia, 2 m dystansu społecznego pomiędzy osobami, 1,5 m odstępu pomiędzy stolikami). Ponadto uczeń korzysta wyłącznie z przyniesionych przez siebie podręczników oraz przyborów.

11.  Uczniowie korzystają z przerwy pod kontrolą nauczyciela ograniczając przemieszczanie się. Podczas przerwy w sali lekcyjnej personel sprzątający wykonuje czynności porządkowe.

12.  Po zakończeniu zajęć nauczyciel pozwala uczniom opuścić salę pojedynczo w odstępach czasowych co 3 minuty.

POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU PODEJRZENIA ZAKAŻENIA U PRACOWNIKA SZKOŁY LUB U UCZNIA


1.     W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy niepokojących objawów sugerujących zakażenie koronawirusem niezwłocznie odsuwa się go od pracy. Wstrzymuje się przyjmowanie kolejnych grup uczniów, powiadamia się właściwą miejscowo powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną i stosuje się ściśle do wydawanych instrukcji i poleceń.

2.     W przypadku wystąpienia u ucznia korzystającego z zajęć w szkole niepokojących objawów sugerujących zakażenie koronawirusem niezwłocznie odsuwa się go od grupy.

3.     Wyznacza się i przygotowuje pomieszczenie – sala nr 18, w którym będzie można odizolować osobę w przypadku zdiagnozowania objawów chorobowych.

4.     Przy podejrzeniu wystąpienia zakażenia u ucznia należy powiadomić dyrektora szkoły.

5.     Dyrektor wyznacza odpowiednią osobę do przejęcia opieki nad uczniem w izolatce, informuje rodziców bądź opiekunów.

6.     Dziecko pod opieką wyznaczonej osoby pozostaje w izolatce do czasu przyjazdu rodziców.

7.     O zaistniałej sytuacji powiadamia się właściwą miejscowo powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną i stosuje się ściśle do wydawanych instrukcji i poleceń.

Załączone pliki

Załączone zdjęcia

ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W CIECIERZYNIE
Ciecierzyn 121
21-003 Ciecierzyn
tel. 81 756-13-10
fax. 81 756-37-65
szkola@zpociecierzyn.pl