Zasady organizacji opieki dla uczniów klas I – III w związku z organizacją zajęć opiekuńczo-wychowawczych z elementami zajęć dydaktycznych od 25 maja 2020 r

Zasady organizacji opieki obowiązujące w Zespole Placówek Oświatowych w Ciecierzynie w czasie epidemii w z związku zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem Covid-19 w związku z możliwością organizacji od 25 maja 2020 r. w formie stacjonarnej zajęć opiekuńczo-wychowawczych z elementami zajęć dydaktycznych dla uczniów klas I – III szkoły podstawowej, po uwzględnieniu deklaracji rodziców/prawnych opiekunów uczestnictwa dzieci w zajęciach na terenie szkoły

Administrator

ZASADY OGÓLNE


1.     Od 25 maja 2020 r. uczniowie klas I-III Szkoły Podstawowej im. Bł. Bpa W. Gorala w Ciecierzynie mogą brać udział w zajęciach opiekuńczo –wychowawczych z elementami zajęć dydaktycznych.

2.     Szkoła organizuje zajęcia świetlicowe dla uczniów, których rodzice zgłosili potrzebę korzystania ze świetlicy szkolnej. Godziny pracy świetlicy wynikają z informacji zebranych od rodziców.

3.     Zajęcia opiekuńczo – wychowawcze w S.P. w Ciecierzynie zgodnie z zapotrzebowaniem rodziców organizowane są w godz. 7.30 – 16.30.

4.     Jedna grupa dzieci przebywa w wyznaczonej i stałej sali.

5.     W grupie może przebywać do 12 dzieci. (1 dziecko na 4 m2).

6.     W ZPO w Ciecierzynie zgodnie z deklaracją rodziców na zajęcia opiekuńczo – wychowawcze z elementami zajęć dydaktycznych zgłoszonych zostało 9 uczniów (1 grupa).

7.     W sali, w której przebywa grupa usunięto przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie umyć, uprać lub dezynfekować.

8.     W miarę możliwości do grupy przyporządkowani są ci sami nauczyciele.

9.     Nauczyciele i inni pracownicy szkoły zachowują dystans społeczny między sobą, w każdej przestrzeni szkoły, wynoszący min. 1,5m.

10.  Personel kuchenny i pracownicy administracji oraz obsługi sprzątającej ograniczają kontakty z uczniami oraz nauczycielami do niezbędnego minimum.

11.  Sala, w której przebywają uczniowie wietrzona jest co najmniej raz na godzinę, w czasie przerwy, a w razie potrzeby także w czasie zajęć.

12.  W sali odległości między stanowiskami dla uczniów powinny wynosić min. 1,5 m (1 uczeń – 1 ławka szkolna).

13.  Uczeń posiada własne przybory, które w czasie zajęć mogą znajdować się na stoliku szkolnym ucznia, w specjalnie do tego celu przygotowanym pudełku plastikowym. Uczniowie nie mogą wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą.

14.  Uczeń nie zabiera ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów osobistych.

15.  Nauczyciel organizuje przerwy dla swojej grupy, w interwałach adekwatnych do potrzeb, jednak nie rzadziej niż co 45 min. Grupa spędza przerwy pod nadzorem nauczyciela.

16.  W sali gimnastycznej może przebywać jedna grupa uczniów. Po każdych zajęciach używany sprzęt sportowy oraz podłoga powinny zostać umyte lub zdezynfekowane.

17.  Zaleca się korzystanie przez uczniów z boiska szkolnego oraz pobytu na świeżym powietrzu na terenie szkoły, przy zachowaniu zmianowości grup i dystansu pomiędzy nimi.

18.  Sprzęt na boisku wykorzystywany podczas zajęć powinien być regularnie czyszczony i dezynfekowany.

19.  Należy ograniczyć aktywności sprzyjające bliskiemu kontaktowi pomiędzy uczniami.

20.  Uczniowie regularnie myją ręce wodą z mydłem, szczególnie po przyjściu do szkoły, przed jedzeniem i po powrocie ze świeżego powietrza, po skorzystaniu z toalety.

21.  Uczniowie korzystają w czasie pobytu w szkole z własnego drugiego śniadania i podwieczorku.

22.  Uczniowie, którzy korzystają ze stołówki szkolnej - schodzą do jadalni, o wyznaczonej godzinie. Zajmują pojedynczo miejsca z zachowaniem odstępów. Blaty i oparcia krzeseł są dezynfekowane przed i po każdym posiłku.

PRZYPROWADZANIE/ODBIERANIE DZIECKA ZE SZKOŁY :

  1. Rodzic/opiekun prawny, którego dziecko korzysta z opieki szkolnej zobowiązany jest do wypełnienia ankiety epidemiologicznej (oświadczenia). W razie jakichkolwiek zmian informacji zawartych w oświadczeniu rodzic zobowiązany jest poinformować o tym fakcie dyrektora szkoły.
  2. Osoby wchodzące do budynku szkoły, w przedsionku, są zobowiązane do zdezynfekowania rąk.
  3. Przed wejściem do szkoły, w przedsionku, uczeń ma mierzoną temperaturę ciała za pomocą termometru bezdotykowego. Do szkoły przyjmowane są dzieci z temperaturą nie wyższą niż 37oC.

4.     Rodzice/ opiekunowie nie mogą wchodzić z dziećmi do szkoły, dziecko przekazują przy drzwiach wejściowych do szkoły pracownikowi szkoły. Uczeń przechodzi do szatni, pozostawia odzież wierzchnią i buty (każdy uczeń ma wyznaczony i podpisany wieszak – wyznaczony w odpowiedniej odległości), a następnie do wskazanej sali zajęć, gdzie oczekuje nauczyciel.

5.     Rodzice/ opiekunowie odbierają dziecko również przy drzwiach wejściowych za pośrednictwem pracownika szkoły.

6.     Rodzic odprowadzający oraz uczniowie przychodzą w maseczce ochronnej zasłaniającej nos oraz usta. Rodzic zobowiązany jest również do posiadania rękawiczek jednorazowych.

  1. Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji nie wolno przyprowadzać ucznia do szkoły.
  2. Rodzice/ opiekunowie przyprowadzający/odbierający uczniów do /ze szkoły, zobowiązani są zachować dystans społeczny w odniesieniu do pracowników szkoły oraz innych uczniów i ich rodziców wynoszący min. 2 m.
  3. Uczniowie do szkoły są przyprowadzani/odbierani przez osoby zdrowe.
  4. Uczeń do szkoły przychodzi w maseczce osłaniającej usta i nos i pozostaje w niej co najmniej do momentu wejścia na korytarz szkolny. Podczas pobytu w sali zajęć uczeń może przebywać bez osłony ust i nosa.
  5. Rodzice przysyłają do szkoły tylko dzieci zdrowe, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną. W przypadku stwierdzenia u dziecka alergii, astmy oskrzelowej (np. przewlekły katar lub kaszel) rodzice są zobowiązani do przedłożenia zaświadczenia lekarskiego stwierdzającego alergię powodującą takie objawy.

12.  W celu zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu dzieci w szkole

nauczyciel nie przyjmuje dziecka, u którego widać wyraźne objawy infekcji.

13.  Po zakończeniu zajęć uczniowie opuszczają salę pojedynczo i schodzą do szatni. Porządku przy wyjściu z klasy pilnuje nauczyciel, a na korytarzu pani woźna.

14.  W celu możliwości szybkiej komunikacji, rodzice/opiekunowie ucznia zobowiązani są do zaktualizowania danych kontaktowych, przede wszystkim numerów telefonów.                                               POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU PODEJRZENIA ZAKAŻENIA U PRACOWNIKA SZKOŁY LUB U UCZNIA


1.     W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy niepokojących objawów sugerujących zakażenie koronawirusem niezwłocznie odsuwa się go od pracy. Wstrzymuje się przyjmowanie kolejnych grup uczniów, powiadamia się właściwą miejscowo powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną i stosuje się ściśle do wydawanych instrukcji i poleceń.

2.     W przypadku wystąpienia u ucznia korzystającego z zajęć w szkole niepokojących objawów sugerujących zakażenie koronawirusem niezwłocznie odsuwa się go od grupy.

3.     Wyznacza się i przygotowuje pomieszczenie – sala nr 18, w którym będzie można odizolować osobę w przypadku zdiagnozowania objawów chorobowych.

4.     Przy podejrzeniu wystąpienia zakażenia u dziecka należy powiadomić dyrektora szkoły.

5.     Dyrektor wyznacza odpowiednią osobę do przejęcia opieki nad uczniem w izolatce, informuje rodziców bądź opiekunów.

6.     Dziecko pod opieką wyznaczonej osoby pozostaje w izolatce do czasu przyjazdu rodziców.

7.     Wstrzymuje się przyjmowanie kolejnych grup uczniów, powiadamia się właściwą miejscowo powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną i stosuje się ściśle do wydawanych instrukcji i poleceń.


Załączone pliki

Załączone zdjęcia

ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W CIECIERZYNIE
Ciecierzyn 121
21-003 Ciecierzyn
tel. 81 756-13-10
fax. 81 756-37-65
szkola@zpociecierzyn.pl