Informacja dla rodziców dzieci z przedszkola dotycząca organizacji pracy placówki od dnia 25 maja

.

Administrator

Organizacja procesu opiekuńczego w Przedszkolu w Ciecierzynie

obowiązująca w czasie epidemii w z związku zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem Covid-19

1.  W związku z wytycznymi dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej

i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi do lat 3 Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 4 maja 2020 roku;

a)     liczba wychowanków w grupie nie może być większą niż 12 osób,

b)    minimalna przestrzeń do wypoczynku, zabawy i zajęć dla dzieci do 4 m2  na jedno dziecko

i każdego opiekuna

c)     wymóg zachowania dystansu społecznego między dziećmi i pracownikami przedszkola (min. 1,5 m)

po dokonaniu obliczeń metrażu w salach dydaktycznych przedszkola pozwalają dyrektorowi na przyjęcie do przedszkola maksymalnie 8 dzieci do jednej grupy.

2.   Pierwszeństwo przyjęcia do przedszkola mają dzieci pracowników systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych, realizujący zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

3.  Wychodząc naprzeciw potrzebom Rodziców, w Przedszkolu w Ciecierzynie od dnia 25 maja 2020 funkcjonować będą 4 oddziały, do których zgłoszonych zostało 29 dzieci.

4.  Ulega zmianie organizacja pracy: tworzone są nowe grupy, do których zostaną przydzieleni nauczyciele zatrudnieni w ZPO w Ciecierzynie, wspomagani przez pracowników obsługi.

5.  Dzieci będą przebywać w jednej określonej ściśle sali, bez możliwości jej zmiany, mieszania czy łączenia grup.

6.  Sale są przygotowane zgodnie z wytycznymi przeciwepidemicznymi GIS z dnia 4 maja 2020 roku. Z sal usunięte zostały przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie uprać lub zdezynfekować (dywany, miśki, pluszowe zabawki, materiały miękkie i nietrwałe typu: puzzle, książki, papiery i inne niemożliwe do dezynfekcji pomoce dydaktyczne)itd.

7.  W salach wyznaczono strefy zabawy jednego dziecka z zaleceniem, aby dzieci nie łączyły się w pary czy grupy.

8.  Zabawki użyte przez dziecko do zabawy będą czyszczone, dezynfekowane. Do ponownego wykorzystania w zabawie będą przekazywane dzieciom po 48 godzinach od zdezynfekowania.

9.  Wykorzystywane przybory sportowe (piłki, skakanki, obręcze itp.) będą systematycznie dezynfekowane.

10.Sale dydaktyczne, będą wietrzone co najmniej raz na godzinę. W razie konieczności, wietrzenie będzie odbywać się w czasie zajęć.

11.Dzieci pod opieką nauczyciela będą korzystały z parku szkolnego, boiska oraz placu zabaw znajdujących się na terenie placówki. Organizacja pobytu dzieci na świeżym powietrzu będzie uwzględniała zachowanie możliwie maksymalnej odległości dzieci od siebie oraz zmianowości grup tak, aby nie kontaktowały się ze sobą wzajemnie.

12.Nauczyciele w pierwszym dniu przyjęcia dzieci do przedszkola, przeprowadzą z dziećmi rozmowę instruktażową dotyczącą zasad obowiązujących w przedszkolu oraz przeprowadzą pogadanki i warsztaty w zakresie bezpieczeństwa w przedszkolu. Komunikaty i warsztaty mają wzbudzić w dzieciach poczucie troski, bezpieczeństwa i odpowiedzialność za swoje zachowanie i nie mogą wywołać lęku u dzieci.

13.Nie będą organizowane wyjścia i wyjazdy z dziećmi poza teren placówki.

Przyprowadzanie i odbierane dziecka do/z przedszkola

 1. Rodzic przed pierwszym przyprowadzeniem dziecka jest zobowiązany do wypełnienia i oddania oświadczenia, które jest załącznikiem procedury.
 2. Na czas podwyższonego reżimu sanitarnego wejście/wyjście do/z przedszkola odbywać się będzie wyłącznie przez drzwi w ganku starej części budynku placówki, bezpośrednio do części przedszkolnej.
 3. Rodzic przyprowadzający dziecko do placówki zachowuje minimalny dystans społeczny dwóch metrów od innego rodzica.
 4. Rodzic oraz dziecko powyżej 4 roku życia do przedszkola przychodzą w maseczce ochronnej zasłaniającej nos oraz usta. Rodzic zobowiązany jest również do posiadania rękawiczek jednorazowych.
 5. Rodzic przed wejściem do budynku jest zobowiązany do skorzystania z płynu dezynfekcyjnego.
 6. Rodzice do przedszkola i oddziału przedszkolnego w szkole przyprowadzają dziecko zdrowe.
 7. Dzieci chore, zakatarzone lub z temperaturą powyżej 37 o C nie będą przyjmowane.
 8. Do placówki nie będzie przyjęte dziecko, którego domownik odbywa kwarantannę. Rodzic/prawny opiekun dziecka, ma obowiązek niezwłocznie zgłosić dyrektorowi placówki fakt odbywania przez domownika kwarantanny, jeżeli taka sytuacja zaistnieje, pod rygorem odpowiedzialności za zagrożenie bezpieczeństwa zdrowia i życia osób trzecich.
 9. Wprowadza się zakaz przynoszenia z domu do przedszkola zabawek i innych przedmiotów. Ubranie zapasowe należy przynieść w podpisanej imieniem i nazwiskiem dziecka torbie foliowej.
 10. Do odwołania wprowadza się zakaz przebywania na terenie przedszkola i szkoły rodziców i osób trzecich. Przebywanie osób trzecich w pomieszczeniach placówki zostaje ograniczone do niezbędnego minimum.
 11. Wejście do budynku sygnalizuje się dzwonkiem.
 12. Jeżeli w szatni przebywa kilkoro dzieci, rodzic zobowiązany jest poczekać z dzieckiem na swoją kolej na zewnątrz placówki lub w razie złej pogody w tzw. „przedsionku” zachowując wymagany dystans społeczny.
 13. Dziecku powyżej 4 roku życia wchodzącemu do budynku przedszkola rodzic zdejmuje maseczkę i utylizuje w bezpieczny sposób zgodnie z Instrukcją prawidłowego nakładania i zdejmowania maseczki.
 14. Dzieci starsze samodzielnie rozbierają się w szatni, dzieciom młodszym pomaga pracownik.
 15. Rodzic odbierający dziecko z przedszkola zgłasza pracownikowi, który jest przy drzwiach do placówki, odbiór dziecka z przedszkola i oczekuje na przyprowadzenie go przez pracownika placówki na zewnątrz przedszkola, zachowując dystans społeczny min. 2 m i ograniczając do minimum kontakty z innymi rodzicami oczekującymi na odbiór dziecka.
 16. Nauczyciel/pomoc nauczyciela lub woźna oddziałowa przygotowuje dziecko do wyjścia poza teren przedszkola.
 17. Dzieci przebywające na placu zabaw przyprowadza do oczekujących rodziców pracownik placówki przebywający przy wejściu do budynku przedszkola, po zgłoszeniu przybycia rodzica do przedszkola.
 18. Niezbędne informacje dotyczące dziecka przekazuje rodzicowi pracownik placówki.
 19. Jeżeli dziecko ukończyło 4 rok życia, rodzic niezwłocznie po przejęciu opieki nad nim nakłada dziecku, zgodnie z instrukcją maseczkę, zasłaniającą nos i usta.
 20. Wszelkie informacje na temat dziecka rodzic może uzyskać bezpośrednio od nauczyciela – kontakt mailowy lub telefoniczny z nauczycielem.


Grupa I

p. Sylwia Wójtowicz s.wojtowicz@zpociecierzyn.pl

p. Justyna Jusiak j.jusiak@zpociecierzyn.pl


Grupa II

p. Anna Domownik a.domownik@zpociecierzyn.pl

p. Agnieszka Ciechan a.ciechan@zpociecierzyn.pl

p. Joanna Kozaczuk j.kozaczuk@zpociecierzyn.pl


Grupa III

p. Hanna Admczyk h.adamczyk@zpociecierzyn.pl

p. Anna Kusyk a.kusyk@zpociecierzyn.pl


Grupa IV

p. Paulina Rosiak p.rosiak@zpociecierzyn.pl

p. Jadwiga Kicińska j.kicinska@zpociecierzyn.pl

p. Grażyna Wójtowicz g.wojtowicz@zpociecierzyn.pl

p. Urszula Zielonka u.zielonka@zpociecierzyn.pl

                    Możliwy jest także kontakt z sekretariatem Zespołu Placówek Oświatowych w Ciecierzynie: telefon 81 756 13 10 lub wicedyrektorem: tel. 81 756 37 67, ewentualnie drogą elektroniczną: adres: szkola@zpociecierzyn.pl
Postępowanie na wypadek podejrzenia zachorowania

 

 1. W przypadku, gdy zaobserwowane zostaną u dziecka przebywającego w przedszkolu objawy choroby (gorączka, kaszel, duszność) zostanie ono prowadzone do osobnej, wyznaczonej sali, gdzie wraz z osobą dorosłą będzie oczekiwało na rodziców/opiekunów.
 2. O zaistniałej sytuacji zostaną poinformowani rodzice, a w razie konieczności odpowiednie organy i służby. 


Załączone pliki

ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W CIECIERZYNIE
Ciecierzyn 121
21-003 Ciecierzyn
tel. 81 756-13-10
fax. 81 756-37-65
szkola@zpociecierzyn.pl