Ważne informacje w związku z planowanym wznowieniem pracy szkół

.

Administrator

W związku z planowanym stopniowym wznawianiem pracy szkoły, w tym:

- możliwości prowadzenia bezpośrednich zajęć specjalistycznych, w tym rewalidacyjnych i wczesnego wspomagania rozwoju, od 18.05.2020

- możliwości wznowienia zajęć opiekuńczo – wychowawczych dla uczniów klas I – III S.P. z możliwością zajęć dydaktycznych, od dnia 25 maja 2020

- organizacji na terenie placówki konsultacji dla uczniów klasy VIII S.P. w szczególności z przedmiotów objętych egzaminem ósmoklasisty, od dnia 25 maja 2020

- organizacji konsultacji dla uczniów wszystkich klas S.P., od 1.06.2020

trwa diagnozowanie potrzeb wśród uczniów i rodziców w w/w zakresie poprzez kontakt wychowawców i nauczycieli specjalistów z wychowankami i rodzicami.

Informujemy jednocześnie, że zapewniona będzie realizacja zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Informacja dla osób, którym przysługuje dowożenie:

Ze względu na bezpieczeństwo dzieci – Wójt gminy Niemce podjął decyzję o czasowym zawieszeniu dowożenia  dzieci do szkoły autobusem szkolnym. W przypadku dzieci, którym przysługuje dowożenie - rodzice mogą zawrzeć umowę z gminą za pośrednictwem dyrektora szkoły o dowożenie własnym środkiem transportu - będzie im przysługiwał zwrot kosztów dowożenia. Wszystkim pozostałym uczniom – nie podlegającym obowiązkowi dowożenia - dojazd do szkoły zapewniają rodzice we własnym zakresie.ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W CIECIERZYNIE
Ciecierzyn 121
21-003 Ciecierzyn
tel. 81 756-13-10
fax. 81 756-37-65
szkola@zpociecierzyn.pl