KOMUNIKAT Informacja dla uczniów, rodziców i nauczycieli o sposobie i trybie realizacji zadań edukacyjnych w ZPO w Ciecierzynie w okresie od 25 marca do 8 kwietnia 2020r.

W najbliższym czasie zostaną opracowane nowe zapisy w Statucie ZPO wprowadzające nauczanie zdalne, zgodnie z przepisami Rozporządzenia MEN w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Administrator

W związku z Rozporządzeniem MEN szkoła określa;

1.   Formy współpracy z uczniami lub rodzicami.


Główna obowiązująca zasada porozumiewania się nauczyciel – uczeń, rodzic:

·      Nauczyciele przedszkola, psycholog, pedagog, logopeda, nauczyciele świetlicy, nauczyciel bibliotekarz będą zamieszczać informacje dla uczniów poprzez wiadomości na stronie internetowej szkoły (zakładki u góry strony: PRZEDSZKOLE, KADRA – logopeda, pedagog, psycholog SZKOŁA – biblioteka, świetlica)

·      Pozostali nauczyciele przekazują informacje uczniom, rodzicom i innym nauczycielom poprzez dziennik Librus. 

·      O innych, dodatkowych formach współpracy poinformuje nauczyciel, który będzie je stosował w swojej pracy z uczniami poszczególnych klas.

To nowa sytuacja, więc sami musimy wypracować najlepsze sposoby, zadawalające całą społeczność szkolną i uwzględniające również możliwości techniczne szkoły, nauczycieli i domu ucznia.

2.   Tygodniowy plan zajęć.

Obowiązywać będzie dotychczasowy plan zajęć.

We współpracy z dyrektorem nauczyciele ustalą do dnia 24. 03. 2020 – tygodniowe zakresy treści nauczania do zrealizowania w każdej uczonej przez siebie klasie, z uwzględnieniem §1 pkt.3 Rozporządzenia MEN

I TYDZIEŃ – Od 25. 03. 2020 – 1. 04. 2020

II TYDZIEŃ – 2. 04. 2020 - 8. 04. 2020 ( do przerwy wiosennej 9-14. 04. 2020).

Od dnia 25 marca nauczyciele będą kontaktować się z uczniami lub rodzicami zgodnie z obowiązującym planem zajęć, aby przedstawić tematy lekcji i zakres czynności, które uczeń wykonuje w domu. Tematy lekcji będą wpisywane w dzienniku elektronicznym, a zadania wysyłane do uczniów pocztą Librusa. Nauczyciele poinformują również o sposobach monitorowania postępów uczniów, sposobach weryfikacji ich wiedzy i umiejętności, w tym sposobach informowania uczniów lub rodziców o postępach ucznia w nauce, a także uzyskanych przez niego ocenach.

Jak już zdążyliśmy zauważyć, ta nowa sytuacja dla społeczności szkolnej jest trudna przede wszystkim dla uczniów, którzy wspólnie ze swoimi rodzicami i nauczycielami muszą wziąć odpowiedzialność za własną naukę. Spokojnie wyjaśniajmy, korygujmy „zachowania naukowe” naszych pociech, zachęcajmy do samodzielnej nauki, pomagajmy zaplanować rozsądnie czas, opracujmy w domu logistykę dostępu do komputera itd., aby pomóc dzieciom odnieść sukces przy nowym, nietestowanym dotąd sposobie nauczania.

3.   Odblokowanie dziennika elektronicznego. 

Od 25 marca odblokowujemy szkolny dziennik elektroniczny. Nauczyciele zaczną wpisywać tematy lekcji, obecności i nieobecności uczniów. Każdego dnia (po wpisaniu tematu lekcji) nauczyciele zapiszą obecność na swojej lekcji wszystkim uczniom. Podstawą do zmiany obecności na nieobecność będzie brak informacji na temat zalogowania się ucznia do dziennika Librus do końca dnia, w którym odbywają się zajęcia i nieodebrania informacji od nauczyciela na temat zadanych zadań w czasie zdalnej lekcji. W związku z tym nieobecność na lekcji będzie wprowadzana z opóźnieniem przez nauczyciela, tzn. na kolejnych (zgodnych z planem lekcji) zajęciach danego przedmiotu. Nauczyciel sprawdzi wówczas na swojej poczcie w dzienniku, kto jego komunikat przeczytał. W razie konieczności w dzienniku będą pisane przez nauczycieli uwagi do rodziców.

4.   Nauczyciele są dostępni dla uczniów i rodziców w czasie trwania swoich zajęć, zgodnie z planem nauczania.

5.   O wszystkich zmianach społeczność szkolną będę informował na bieżąco na stronie internetowej szkoły.

6.   Poniżej zamieszczamy obowiązujące nas rozporządzenie.

Prosimy całą społeczność szkolną o owocną współpracę. Dyrektor ZPO Mirosław Studniewski.

Załączone pliki

Załączone zdjęcia

ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W CIECIERZYNIE
Ciecierzyn 121
21-003 Ciecierzyn
tel. 81 756-13-10
fax. 81 756-37-65
szkola@zpociecierzyn.pl