ORGANIZACJA POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO DO PRZEDSZKOLA NA ROK SZKOLNY 2020/2021

W związku z koniecznością zachowania ostrożności wynikającej z zagrożenia rozprzestrzenienia się w Polsce koronawirusa Covid-19, podajemy do Państwa wiadomości sposób organizacji dalszych czynności postępowania rekrutacyjnego do Przedszkola w Ciecierzynie na rok szkolny 2020/2021

Administrator
  1. W dniu 30.03.2020 r. godz. 12:00 – podamy do publicznej wiadomości w widocznym miejscu w siedzibie Zespołu Placówek Oświatowych w Ciecierzynie listę kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych, zawierającą imiona i nazwiska kandydatów oraz informacje o zakwalifikowaniu albo niezakwalifikowaniu kandydata do Przedszkola w Ciecierzynie. 

Ponadto jeden z rodziców/opiekunów prawnych kandydata otrzyma na wskazany we wniosku adres e-mail, a w przypadku braku adresu e-mail na wskazany numer telefonu - informację o zakwalifikowaniu/niezakwalifikowaniu się kandydata do przedszkola.

  1. W terminie od 30.03.2020r. godz.12:00 do dnia 03.04.2020 r. do godz. 16:00 rodzice dzieci zakwalifikowanych do przedszkola potwierdzają wolę zapisu dziecka do Przedszkola w Ciecierzynie w postaci pisemnego oświadczenia.

Wzór oświadczenia - dokument - „Potwierdzenie woli zapisu dziecka do Przedszkola w Ciecierzynie”,  stanowiący załącznik Nr 6 do Zarządzenia nr 3/2020 Dyrektora ZPO w Ciecierzynie z dnia 05 lutego 2020r. znajdziecie Państwo na stronie internetowej zpociecierzyn.pl w zakładce REKRUTACJA – rekrutacja do przedszkola - załączone pliki - potwierdzenie woli zapisu.

Druki będą dostępne także na stoliku w korytarzu szkolnym zaraz przy wejściu do ZPO w Ciecierzynie, bez konieczności wchodzenia do dalszej części budynku.

Wydrukowany, wypełniony, podpisany dokument należy w formie scanu przesłać na adres e-mail ZPO w Ciecierzynie: szkola@zpociecierzyn.pl lub wrzucić do skrzynki znajdującej się na stoliku w korytarzu szkolnym w godz. 8.00 – 14.00.

3.    W dniu 06.04.2020 godz. 12:00 zostanie podana do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną lista kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych. Lista, na której w kolejności alfabetycznej zawarte będą imiona i nazwiska kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do przedszkola, oraz najniższa liczba punktów, która uprawnia do przyjęcia, zostanie umieszczona w widocznym miejscu w budynku ZPO w Ciecierzynie.

Ponadto jeden z rodziców/opiekunów prawnych kandydata przyjętego do Przedszkola w Ciecierzynie otrzyma na wskazany we wniosku o przyjęcie dziecka do przedszkola adres e-mail, a w przypadku braku adresu e-mail na wskazany numer telefonu - informację o przyjęciu kandydata do przedszkola.

Informacji udzielamy pod numerem telefonu 81 7561310 lub poprzez kontakt e-mail szkola@zpociecierzyn.pl


Dyrekcja ZPO w Ciecierzynie


Załączone zdjęcia

ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W CIECIERZYNIE
Ciecierzyn 121
21-003 Ciecierzyn
tel. 81 756-13-10
fax. 81 756-37-65
szkola@zpociecierzyn.pl