Informacja organu prowadzącego na temat rekrutacji do szkół i przedszkoli oraz zapisów do klasy I S.P. na rok szkolny 2020/2021

Szanowni Rodzice! Informujemy, że rekrutacja do szkół i przedszkoli na rok szkolny 2020/2021 odbywa się zgodnie z Harmonogramem czynności wprowadzonym Zarządzeniem Nr 13/2020 Wójta Gminy Niemce z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i do klas pierwszych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Niemce na rok szkolny 2020/2021...

Administrator

Z uwagi na obecną sytuację epidemiologiczną w Polsce - mając na względzie ograniczenie niebezpieczeństwa zarażenia się koronowirusem COVID 19 każda placówka na terenie Gminy Niemce zobowiązania jest do wprowadzenia takich rozwiązań organizacyjnych, które pozwolą na sprawne przeprowadzenie zaplanowanego postępowania rekrutacyjnego bez konieczności wychodzenia Państwa z domu w celu dostarczenia dokumentów lub w taki sposób, aby uniknąć bezpośredniego kontaktu z pracownikami przedszkola/szkoły. Konkretne informacje – procedury w tym zakresie uzyskacie Państwo wchodząc na stronę internetową danej placówki lub poprzez kontakt telefoniczny.

Pragniemy również przypomnieć, że do 20.03.2020 r. (piątek) obowiązuje termin zgłaszania dzieci do klasy I szkoły podstawowej, której ustalono obwód zgłoszenia dziecka na podstawie jego miejsca zamieszkania. W przypadku wyrażenia chęci zapisu dziecka prosimy o złożenie w danej szkole podstawowej zgłoszenia w powyższym terminie.

Sieć szkół podstawowych na obszarze Gminy Niemce (obwody szkół) oraz niezbędne informacje do kontaktu ze szkołami/przedszkolami znajdują się poniżej. · Przedszkole Publiczne w Niemcach www.przedszkole.niemce.pl – tel. 81 501-12-21

· Szkoła Podstawowa im. bł. bpa. Władysława Gorala w Ciecierzynie, (Ciecierzyn, Baszki, Boduszyn, Dziuchów, Elizówka, Bystrzyca, Kol., Ludwinów, Łagiewniki, Swoboda) Przedszkole w Ciecierzynie www.zpociecierzyn.pl - tel. 81 756-13-10

· Szkoła Podstawowa im. Joachima Lelewela w Jakubowicach Konińskich (Jakubowice Konińskie,, Jakubowice Konińskie Kol.,, Smugi od nr 1 do nr 21 – gmina Jastków ) - oddziały przedszkolne http://www.spjakubowice.szkolna.net - tel. 81 501-21-21

· Szkoła Podstawowa im. Lotników Polskich w Dysie (Dys, Pólko) Przedszkole w Dysie www.zpodys.edupage.org - tel. 81 756-13-14

· Szkoła Podstawowa im. Ireny Kosmowskiej w Krasieninie (Kawka, Krasienin, Krasienin Kol., Majdan Krasieniński,, Osówka, Pryszczowa Góra, Stoczek, Stoczek Kol. od nr 1 do 18, Wola Krasienińska) - oddziały przedszkolne www.zskrasienin.pl - tel. 81 756-64-64

· Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Nasutowie (Nasutów, Nowy Staw, Stoczek Kol. nr 19 - 41) - oddział przedszkolny www.nasutowszkola.edupage.org - tel. 81 756-64-75

· Szkoła Podstawowa im. Marty z Budnych Łosiowej w Niemcach (Niemce, Wola Niemiecka, Zalesie) https://spniemce.edupage.org - tel. 81 756-15-94 , 81 756-17-28

· Szkoła Podstawowa im. Twórców Ludowych w Rudce Kozłowieckiej (Rudka Kozłowiecka) - oddział przedszkolny www.spfrudka.edupage.org - tel. 81 756-17-61

Załączone zdjęcia

ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W CIECIERZYNIE
Ciecierzyn 121
21-003 Ciecierzyn
tel. 81 756-13-10
fax. 81 756-37-65
szkola@zpociecierzyn.pl