REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA DO PRZEDSZKOLA NA ROK SZK. 2021/2022

Informujemy, że Przedszkole w Ciecierzynie prowadzi postępowanie uzupełniające na wolne miejsca w placówce na rok szkolny 2021/22. Zgodnie z Zarządzeniem nr 18/2021 Wójta Gminy Niemce z dnia 28 stycznia 2021 r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i do klas pierwszych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Niemce, na rok szkolny 2021/2022, w dniach od 1 czerwca 2021 do 10 czerwca 2021 r. przyjmujemy wnioski o przyjęcie dziecka do przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym. Więcej informacji w dalszej części posta.

Administrator

Dokumenty dostępne są do pobrania ze strony www.zpociecierzyn.pl w zakładce „rekrutacja – rekrutacja uzupełniająca do przedszkola”, w sekretariacie szkoły lub przy wejściu do budynku placówki. Dokumenty prosimy składać w formie papierowej do urny umieszczonej przy wejściu głównym, w godz. 7.00 - 16.00 lub drogą elektroniczną w formie scanów na adres szkola@zpociecierzyn.pl podając w temacie „wniosek do przedszkola”. 

Dodatkowe wyjaśnienia i informacje można uzyskać w sekretariacie szkoły pod nr tel. 81 756 13 10 lub 81 756 37 67. 

Zasady przyjmowania do publicznych szkół podstawowych i przedszkoli określone zostały w Rozdziale 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 910 z późn. zm.).

W postępowaniu rekrutacyjnym biorą udział wyłącznie dzieci zamieszkałe na terenie Gminy Niemce, które po raz pierwszy są zapisywane do danego przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej lub dzieci, których rodzice nie złożyli deklaracji o kontynuacji edukacji przedszkolnej w danym przedszkolu – w terminie określonym w ustawie:

-          urodzone w latach 2018-2015 (dzieci 3-4-5-6 letnie) 

-          dzieci, którym odroczono obowiązek szkolny (o odroczeniu spełnienia obowiązku szkolnego o jeden rok decyduje dyrektor szkoły podstawowej publicznej w obwodzie, której mieszka dziecko na wniosek rodziców oraz na podstawie opinii wydanej przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną)

Dzieci urodzone w 2019 r. nie mogą brać udziału w rekrutacji. Rodzice/prawni opiekunowie mogą ubiegać się o przyjęcie dziecka do przedszkola - po ukończeniu przez dziecko 2,5 lat - dopiero w ciągu roku szkolnego, jeżeli przedszkole posiada wolne miejsce.

Dzieci niezamieszkałe na terenie gminy nie będą mogły wziąć udziału w rekrutacji. W przypadku posiadania przez przedszkole wolnych miejsc, o przyjęciu dziecka w trakcie roku szkolnego decyduje dyrektor przedszkola.

Szczegółowe informacje dotyczące zasad obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2021/22 do przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Gmina Niemce znajdziecie Państwo na stronie www.niemce.pl.

 

ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W CIECIERZYNIE
Ciecierzyn 121
21-003 Ciecierzyn
tel. 81 756-13-10
fax. 81 756-37-65
szkola@zpociecierzyn.pl