Organizacja procesu opiekuńczo-wychowawczego i dydaktycznego w przedszkolu i klasach I - VIII od dnia 26 kwietnia 2021 do dnia 2 maja 2021 w ZPO w Ciecierzynie

Informujemy, że na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 22 kwietnia 2021 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Administrator

1.     Od 26 kwietnia do dnia 2 maja 2021 nauka w klasach I – III odbywać się będzie w systemie tzw. hybrydowym. Zajęcia prowadzone będą w taki sposób, że nie więcej niż 50% uczniów klas I–III szkoły podstawowej realizować będzie te zajęcia stacjonarnie w szkole podstawowej oraz co najmniej 50% uczniów realizować będzie te zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Harmonogram prowadzenia zajęć zgodnie z ww. podziałem, biorąc pod uwagę, w miarę możliwości, równomierne i naprzemienne realizowanie tych zajęć przez każdego ucznia przedstawia się następująco: Harmonogram zamieszczony w załączniku 

1.     Zajęcia realizowane będą zgodnie z obowiązującym planem, od godziny 8:00. W przypadku zajęć zdalnych w klasie IIIa plan ulegnie zmianie (informacja zostanie przekazana bezpośrednio uczniom i rodzicom tej klasy).

 2.     Nadal obowiązują wewnątrzszkolne procedury bezpieczeństwa wprowadzone 18 stycznia 2021 r

 3.     Zostaje utrzymana działalność stacjonarna przedszkola.

4.     Nauczanie w klasach IV-VIII obywać się będzie w sposób zdalny. 

5.     Świetlica szkolna funkcjonuje dla dzieci rodziców uprawnionych do zapewnienia im opieki i nauki na terenie szkoły, na dotychczasowych zasadach. Ponadto, opieką świetlicową zostaną objęte również dzieci, które w danym dniu realizują zajęcia na terenie szkoły w związku z nauczaniem w systemie tzw. hybrydowym, o ile rodzice zawnioskują o objęcie ich dzieci opieką (prosimy o zgłoszenie do wychowawcy, rodzice uczniów klasy III a przekazują informacje p. K. Gonatczyk)

Załączone pliki

Załączone zdjęcia

ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W CIECIERZYNIE
Ciecierzyn 121
21-003 Ciecierzyn
tel. 81 756-13-10
fax. 81 756-37-65
szkola@zpociecierzyn.pl