Informacja dla rodziców i uczniów dotycząca organizacji nauczania od 9 listopada 2020r. w Zespole Placówek Oświatowych w Ciecierzynie

Informujemy, że - od poniedziałku, 9 listopada br. do 29 listopada 2020 zawieszone zostają zajęcia stacjonarne dla uczniów klas I-III szkoły podstawowej, - do 29 listopada br. przedłużone jest zawieszenie zajęć stacjonarnych dla uczniów klas IV- VIII szkoły podstawowej - przedszkole funkcjonuje bez zmian Więcej informacji w dalszej części posta.

Administrator

W związku z powyższym, 

wszystkie zajęcia w klasach I – VIII, w tym zajęcia dodatkowe oraz zajęcia organizowane w ramach pomocy psychologiczno – pedagogiczenej będą realizowane zdalnie zgodnie z obowiązującym od 1 września 2020 planem zajęć. 

 

Kontakt: nauczyciel – uczeń odbywa się wyłącznie poprzez dziennik elektroniczny Librus lub platformę Microsoft Teams, z założonych tam kont uczniowskich, kontakt nauczyciel – rodzic za pośrednictwem dziennika Librus. 

 

Uwzględniając zasady przemiennego kształcenia z użyciem monitorów ekranowych i bez ich użycia, stosując higienę pracy oraz bezpieczeństwo w sieci każda klasa ma zaplanowaną część zajęć w postaci zdalnych lekcji na platformie Teams, a część w postaci wysyłanych zadań do samodzielnego opracowania z wykorzystaniem różnych źródeł i pomocy (plan zajęć w załączeniu – kolorem niebieskim zaznaczone lekcje online). 

 

Nauczyciele poszczególnych przedmiotów na platformie Teams planują zdalne lekcje zgodnie z ustalonym harmonogramem zajęć klasy. 

Lekcje rozpoczynają się punktualnie zgodnie z obowiązującym rozkładem dzwonków. Zajęcia online trwają 30 min. 

Jeżeli odbywa się lekcja zdalna online, wówczas nauczyciel nie zadaje już pracy domowej (wyjątek stanowią lektury z języka polskiego). 

 

Zadania do pracy własnej są wysyłane wtedy, gdy klasa nie ma tej lekcji zaplanowanej w postaci zajęć online. Mogą obejmować zarówno pracę z podręcznikiem, filmy instruktażowe, materiały na platformach edukacyjnych, m.in. epodreczniki.pl, eduelo.pl, ćwiczenia interaktywne na platformach eduelo.pl, learningapps.com, wordwall.net i innych, a także zadania na platformie MsTeams. 

 

Nauczyciele optymalizują ilość przesyłanych materiałów i adekwatnie dostosowują wymagania edukacyjne. 

 

Uczniowie są zobowiązani do uczestniczenia we wszystkich zajęciach prowadzonych zdalnie (w załączeniu regulamin lekcji on-line). 

 

Dla uczniów, którzy ze względu na niepełnosprawność lub np. warunki domowe nie będą mogli uczyć się zdalnie w domu, dyrektor szkoły zorganizuje nauczanie zdalne w szkole (z wykorzystaniem komputerów w szkole). 

 

Nauczyciele na bieżąco uzupełniają w dzienniku elektronicznym wpisy tematów zajęć oraz frekwencji. 

 

Wychowawcy w porozumieniu z innymi nauczycielami i dyrekcją monitorują możliwości udziału uczniów w nauce przy użyciu metod i technik kształcenia na odległość (dostęp do sprzętu, Internetu) i frekwencję uczniów. 


Potwierdzeniem udziału w zajęciach będzie obecność uczniów na lekcjach online bądź informacja potwierdzająca odbiór wiadomości w e-dzienniku (w rzeczywistym czasie trwania lekcji). 

W czasie trwania edukacji zdalnej obowiązują dotychczasowe zasady sprawdzania wiedzy i oceniania wiadomości zgodnie z zapisami w Statucie Szkoły. 

 

Opieka w świetlicy szkolnej 

Szkoła od 9 listopada br. prowadzi działalność opiekuńczą dla uczniów klas I - III, których rodzice są bezpośrednio zaangażowani w walkę z pandemią COVID-19 (osoby zatrudnione w podmiotach wykonujących działalność leczniczą oraz osoby realizujące zadania publiczne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19). Rodzice zobowiązani są zgłosić potrzebę korzystania ze świetlicy szkolnej. Godziny pracy świetlicy wynikają z informacji zebranych od rodziców. 

 

Konsultacje dla zdających egzaminy 

W okresie zawieszenia zajęć stacjonarnych umożliwione zostaną uczniom klas ósmych konsultacje indywidualne lub w małych grupach. 

 

Olimpiady, turnieje i konkursy 

W okresie zawieszenia zajęć stacjonarnych możliwe będzie przeprowadzenie olimpiad, turniejów i konkursów na terenie szkoły. 

 

Biblioteka szkolna 

Uczniowie klas I–VIII w trakcie nauki zdalnej mogą kontaktować się z nauczycielem biblioteki szkolnej za pomocą dziennika Librus. Wypożyczanie zamówionych materiałów odbywać się będzie na zasadzie zamówienia drogą elektroniczną i odbioru w wyznaczonym czasie w szkole. Ponadto biblioteka szkolna oferuje uczniom pomoc w odnalezieniu i uzyskaniu dostępu do różnorodnych materiałów w wersji elektronicznej dostępnych w Internecie ( e-booki, audiobooki i inne). 

 

Prośba o kontakt 

Zwracamy się z prośbą do rodziców/prawnych opiekunów uczniów o częste sprawdzanie informacji umieszczanych w dzienniku elektronicznym oraz o pozostawanie w stałym kontakcie z wychowawcą klasy. 

 

Nowe zasady funkcjonowania szkoły będą obowiązywały w terminie od 9.11.2020 do 29.11.2020. 

 

Z poważaniem 

 

Dyrekcja ZPO w Ciecierzynie 

 

Załączone pliki

Załączone zdjęcia

ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W CIECIERZYNIE
Ciecierzyn 121
21-003 Ciecierzyn
tel. 81 756-13-10
fax. 81 756-37-65
szkola@zpociecierzyn.pl