Informacja dla rodziców i uczniów dotycząca zmian w organizacji nauczania od 26 października 2020 r.

Informujemy, że w związku z wprowadzonymi obostrzeniami, na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 23 października 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, zawieszone zostają na dwa tygodnie zajęcia stacjonarne dla uczniów klas IV - VIII szkoły podstawowej. Więcej informacji w treści posta.

Administrator

Uczniowie klas IV-VIII od 26 października 2020r. przechodzą na naukę zdalną.


Przedszkole i klasy I-III będą funkcjonowały bez zmian.


Wszystkie zajęcia w klasach IV - VIII będą realizowane zgodnie z obowiązującym od 1 września 2020 planem zajęć, w tym zajęcia dodatkowe oraz zajęcia organizowane w ramach pomocy psychologiczno – pedagogiczenej.


Kontakt: nauczyciel – uczeń odbywa się wyłącznie poprzez dziennik elektroniczny Librus lub platformę Microsoft Teams, z założonych tam kont uczniowskich, kontakt nauczyciel – rodzic za pośrednictwem dziennika Librus.


Nauczyciele poszczególnych przedmiotów na platformie Teams planują zdalne lekcje zgodnie z ustalonym harmonogramem zajęć klasy.


Uwzględniając zasady przemiennego kształcenia z użyciem monitorów ekranowych i bez ich użycia, oraz stosując higienę pracy oraz bezpieczeństwo w sieci każda klasa ma zaplanowaną część zajęć w postaci zdalnych lekcji na platformie Teams, a część w postaci wysyłanych zadań do samodzielnego opracowania z wykorzystaniem różnych źródeł i pomocy (plan zajęć w załączeniu – kolorem niebieskim zaznaczone lekcje online).

Lekcje rozpoczynają się punktualnie zgodnie z obowiązującym rozkładem dzwonków. Zajęcia online trwają 30 min.

Jeżeli odbywa się lekcja zdalna online, wówczas nauczyciel nie zadaje już pracy domowej (wyjątek stanowią lektury z języka polskiego).


Zadania do pracy własnej są wysyłane wtedy, gdy klasa nie ma tej lekcji zaplanowanej w postaci zajęć online. Mogą obejmować zarówno pracę z podręcznikiem, filmy instruktażowe, materiały na platformach edukacyjnych, m.in. epodreczniki.pl, eduelo.pl, ćwiczenia interaktywne na platformach eduelo.pl, learningapps.com, wordwall.net i innych, a także zadania na platformie MsTeams.


Nauczyciele optymalizują ilość przesyłanych materiałów i adekwatnie dostosowują wymagania edukacyjne.


Uczniowie są zobowiązani do uczestniczenia we wszystkich zajęciach prowadzonych zdalnie.

Dla uczniów, którzy ze względu na niepełnosprawność lub np. warunki domowe nie będą mogli uczyć się zdalnie w domu, dyrektor szkoły zorganizuje nauczanie zdalne w szkole (z wykorzystaniem komputerów w szkole).

Nauczyciele na bieżąco uzupełniają w dzienniku elektronicznym wpisy tematów zajęć oraz frekwencji.

Wychowawcy w porozumieniu z innymi nauczycielami i dyrekcją monitorują możliwości udziału uczniów w nauce przy użyciu metod i technik kształcenia na odległość (dostęp do sprzętu, Internetu) i frekwencję uczniów.

Potwierdzeniem udziału w zajęciach będzie obecność uczniów na lekcjach online bądź informacja potwierdzająca odbiór wiadomości w e-dzienniku (w rzeczywistym czasie trwania lekcji).

W czasie trwania edukacji zdalnej obowiązują dotychczasowe zasady sprawdzania wiedzy i oceniania wiadomości zgodnie z zapisami w Statucie Szkoły.


Zwracamy się z prośbą do rodziców/prawnych opiekunów uczniów o częste sprawdzanie informacji umieszczanych w dzienniku elektronicznym oraz o pozostawanie w stałym kontakcie z wychowawcą klasy.Nowe zasady funkcjonowania szkoły będą obowiązywały do niedzieli, 8 listopada br.


Z poważaniem


Dyrekcja ZPO w Ciecierzynie


Załączone pliki

ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W CIECIERZYNIE
Ciecierzyn 121
21-003 Ciecierzyn
tel. 81 756-13-10
fax. 81 756-37-65
szkola@zpociecierzyn.pl