Zapisy do Przedszkola w Ciecierzynie na dyżur wakacyjny w roku szkolnym 2019/2020

Przedszkole w Ciecierzynie pełni dyżur wakacyjny w okresie od 1.07 do 31.07.2020.

Administrator

Mając na uwadze ustaloną organizację pracy na okres wakacyjny (1 oddział) oraz ograniczoną liczbę miejsc w placówce, która spowodowana jest koniecznością przestrzegania reżimu sanitarnego w związku z panującym stanem epidemicznym, w pierwszej kolejności przyjmować będziemy na dyżur wakacyjny dzieci uczęszczające w roku szkolnym 2019/2020 do naszej placówki i objęte opieką przedszkolną po wznowieniu pracy przedszkoli tj. od 25.05.2020 r. Zgodnie z wytycznymi MEN, MZ, GIS z dnia 4 maja 2020 roku, w przypadku większej liczby dzieci zgłoszonych do opieki przedszkolnej niż limit dzieci dla jakich placówka nasza może zorganizować opiekę w okresie epidemii, pierwszeństwo zapisu mają dzieci uczęszczające przed stanem epidemiologicznym do Przedszkola w Ciecierzynie, których oboje rodziców/opiekunów prawnych lub rodzic/opiekun prawny (w przypadku samotnego wychowywania dziecka w rodzinie) pracuje w systemie ochrony zdrowia, służbach mundurowych, handlu i przedsiębiorstwach produkcyjnych, realizujący zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, a w przypadku posiadania wolnych miejsc dziecko, którego oboje rodziców/opiekunów prawnych lub rodzic/opiekun prawny (w przypadku samotnego wychowywania dziecka w rodzinie) pracuje, prowadzi działalność gospodarczą w branżach innych niż wymienione wyżej.

W celu zapewnienia dzieciom i pracownikom przedszkola bezpieczeństwa, nie będziemy prowadzić opieki dla dzieci z innych placówek.

Podczas opieki wakacyjnej nadal obowiązują procedury bezpieczeństwa wprowadzone w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 i obowiązujące w naszym przedszkolu od dnia 25.05.2020.

 

Zapisy na okres wakacyjny prowadzone będą od 15 czerwca do 19 czerwca 2020 r.


W tym terminie należy wypełnić i złożyć w sekretariacie szkoły (osobiście lub mailowo) wniosek o przyjęcie na dyżur wakacyjny, który to dokument można wydrukować ze strony www.zpociecierzyn.pl lub pobrać ze stolika umieszczonego przy wejściu do przedszkola.

Lista dzieci przyjętych na dyżur wakacyjny zostanie podana do wiadomości w dniu 22.06.2020.

Telefon do placówki: 81 756 13 10, 81 756 37 67

Adres email: szkola@zpociecierzyn.pl

Załączone pliki

Załączone zdjęcia

ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W CIECIERZYNIE
Ciecierzyn 121
21-003 Ciecierzyn
tel. 81 756-13-10
fax. 81 756-37-65
szkola@zpociecierzyn.pl