Ogólnopolski Projekt Edukacyjny "Z EDUMUZ w logopedię" w Naszym Przedszkolu.

Przedszkolaki z grupy Motylki i Słoneczka Zespołu Placówek Oświatowych w Ciecierzynie biorą udział w Ogólnopolskim Projekcie Edukacyjnym „Z EDUMUZ w logopedię” . Projekt realizowany będzie od 1 września 2022 do 15 maja 2023 . Głównym założeniem projektu jest profilaktyka logopedyczna prowadzona w oparciu o piosenki Marii Zofii Tomaszewskiej i wydawnictwa EDUMUZ w grupach przedszkolnych. Koordynatorem projektu jest logopeda pani Grażyna Wójtowicz.

Administrator

Projekt jest zgodny z zadaniami określonymi w Podstawie Programowej Przedszkola.

 Cele główne wynikające z Podstawy Programowej Przedszkola

1.Wspieranie wielokierunkowej aktywności dziecka poprzez organizację warunków sprzyjających nabywaniu doświadczeń w fizycznym, emocjonalnym, społecznym i poznawczym obszarze rozwoju.

2. Wzmacnianie poczucia wartości, indywidualności, oryginalności) dziecka oraz potrzeby tworzenia relacji osobowych i uczestnictwa w grupie.

4. Tworzenie sytuacji edukacyjnych budujących wrażliwość dziecka, w tym wrażliwość estetyczną w odniesieniu do wielu sfer aktywności człowieka – mowy, zachowania, ruchu, muzyki, tańca, śpiewu

Cele szczegółowe w zakresie profilaktyki logopedycznej:

- ćwiczenia na wyrazach dźwiękonaśladowczych

- ćwiczenie prawidłowego toru oddechowego ( faza wydechu)

- ćwiczenie natężenia , tempa i barwy głosu

- rozwijanie słuchu fonemowego

- usprawnianie funkcji językowych w zakresie budowania zdania

- usprawnianie narządów artykulacyjnych

- kształtowanie nawyku prawidłowej wymowy głosek ustnych i nosowych ( m, b)

- wdrażanie do koncentracji na bodźcach słuchowych

-zwrócenie uwagi na prawidłową realizację głosek: k, g, h, s, sz, r

- różnicowanie głosek opozycyjnych

-usprawnianie pionizacji języka

Cele szczegółowe w zakresie zajęć umuzykalniających:

- rozwijanie poczucia rytmu

- uwrażliwianie na odgłosy otaczającego świata

- rozwijanie refleksu, słuchu i pamięci muzycznej

- rozwijanie pamięci słuchowej

- zwrócenie uwagi na wartości terapeutyczne : wyciszenie, uspokojenie

- rozwijanie wyobraźni ruchowej

- rozwijanie koncentracji i podzielności uwagi

- uwrażliwianie na głośność i dynamikę dźwięków

- usprawnianie koordynacji słuchowo – ruchowej

- wdrażanie do zespołowego wykonywania zadań

 


Załączone pliki

Załączone zdjęcia

ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W CIECIERZYNIE
Ciecierzyn 121
21-003 Ciecierzyn
tel. 81 756-13-10
fax. 81 756-37-65
szkola@zpociecierzyn.pl